เกี่ยวกับเรา

/
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมองค์กร
ประวัติความเป็นมาผลิตภัณฑ์ตราเพชร
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

“เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

พันธกิจ

“เราอยู่ในธุรกิจของการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับกระเบื้องหลังคา ผนัง และอุปกรณ์ประกอบ เราเชื่อว่าการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นพื้นฐานตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้ถือหุ้นของเรา สู่ความสำเร็จต่อพันธกิจของเรา”
 • สำหรับลูกค้า เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าในราคาที่แข่งขันได้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า ด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และระบบการบริหารจัดการที่มีความสามารถของเรา
 • สำหรับพนักงาน เราจะสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเต็มความสามารถ
 • สำหรับสังคม เราจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักว่า สังคมของเราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน
 • สำหรับผู้ถือหุ้น เราจะสร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ค่านิยมองค์กร

“เราจะขยัน ตั้งใจทำงาน ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ เพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งปัน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน”

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2528 ภายใต้ชื่อ บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด แต่เดิม บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจำกัดอยู่เพียงการเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาและท่อให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายผู้ค้าส่งของตนเอง
เมื่อบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ทั้งหมดในปี 2545 ให้แก่กลุ่ม บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ Holding Company เพื่อลงทุนในบริษัทโดยเฉพาะ โดยไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นแต่อย่างใด บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด มีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน และกลุ่มคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกเลิกการผลิตท่อซีเมนต์ใยหินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด กระเบื้องหลังคาจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักแต่เพียงอย่างเดียวของบริษัทฯ ดังนั้น ในวันที่ 3 เมษายน 2544 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด ซึ่งในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องหลังคารายใหญ่ของประเทศไทย และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 หลังจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่และรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งภาพรวมต้องมีความร่วมสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเป็นสากล และสามารถใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากกระเบื้องหลังคา โดยยังคงความเป็น “ตราเพชร” อยู่ด้วย เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ใช่กระเบื้องอย่างเดียว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียระไน ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 • กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น
 • กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน “CT เพชร” “CT เวนิส” และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อดามัส” และครอบ เป็นต้น

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า “ไดมอนด์บอร์ด” อิฐมวลเบา “ไดมอนด์บล็อก” คานทับหลังสำเร็จรูป “ไดมอนด์ ลินเทล” และครัวสำเร็จรูป “ไดมอนด์เคาน์เตอร์” เป็นต้น

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น

กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้

 • กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราย รวมทั้งกลุ่มหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ “DECRA” เป็นต้น
 • กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงอเส แป และแผ่นยิปซั่มบอร์ด เป็นต้น
การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา ประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการติดตั้งของบริษัทฯ จะได้รับบริการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้ การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น การให้บริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่นต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ ความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนี้

 • ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-2558
 • ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จาก บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) โดยบริษัทฯ ผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและรับรองได้ว่า “ตราเพชร” มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมได้มาตรฐานสากล
 • ISO 9001 : 2015 ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564
 • OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548 อยู่ระหว่างดำเนินการต่อ อายุเป็น ISO45001:2018 ในปี 2562
 • ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552
 • ISO 14001 : 2015 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564